โครงการสร้างจิตสำนึก

พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ มอบหมายให้ ชุดมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก โดยการ จัดกิจกรรม อบรมให้กับผู้นำชุมชน พร้อมประสานการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาส ต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองพลู ม.๔ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี