จิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ศาสนสถาน) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอยบริเวณรอบวัดทองผาภูมิ