จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญ

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองร้อย ตชด.๑๓๕ นำโดย พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๓๕ ดำเนินการจัดกิจกรรม จิดอาสา “รู้รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ วัดทองผาภูมิ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี